Möte mellan föräldrar och lärare

Det första mötet mellan föräldrar och lärare kan kännas lite obekvämt för båda parter. Det är då som föräldrarna får berätta om sitt barn och vilka förhoppningar de har. Lärarna berättar om det kommande läsåret och hur viktigt det är för eleven att skolpersonalen och föräldrarna har tät kontakt eftersom föräldrarna måste vara involverade i barnets skolutveckling.

Skolans huvudfokus är inlärning men faktorer som påverkar resultatet är även generella och individuella utbildningsplaner, uppförande, social utveckling, kamratrelationer och allt däremellan som kan motivera eleven att använda sina styrkor och ge dem avvägda utmaningar.

Eftersom förväntningarna från föräldrarna är så höga att tiden på SIRA-skolan kommer att förändra deras barns förutsättningar inför framtiden, är det viktigt att föräldrarna tidigt får en korrekt bedömning av behov och möjligheter för att kunna involvera dem i barnets utveckling.

Foto: Rawan Khouri – Text: Nadira Saed – Översättning: Ingegerd Frick