Mer om skolorna

Skolorna i Betlehem och Jeriko

Skolan i Betlehem tar emot ca 80 elever i åtta klasser och skolan i Jeriko ca 60 elever i sex klasser. Undervisningen ger starkt individuellt stöd till eleverna. Skolledningarna och all personal är palestinier.

Eleverna kommer både från kristna och muslimska hem och flera bor i flyktingläger.

På grund av inlärningssvårigheter kan vissa elever i de reguljära skolorna inte tillgodogöra sig undervisningen. Det kan bero på stort antal elever i klasserna, lärare som saknar kompetens för specialundervisning samt brist på anpassat skolmaterial. Även den oroliga situationen på Västbanken påverkar barnen.

Nadira Saed, rektor Betlehem/Beit Jala

Nadira Saed är lärare i engelska och översättning, utbildad vid Bethlehem University, och har varit verksam på SIRA-skolan i Betlehem sedan 1992.

– Här tar vi hand om elever med speciella inlärningssvårigheter som annars skulle gått på gatan. Deras ordinarie skolor saknar resurser och de blir mer eller mindre lämnade därhän. Vi ger barnen en specialundervisning som består av ” laerning by doing ”. Och vi hinner med kärlek och omtanke.

– I framtiden satsar vi på att bli en resursskola för hela området eftersom vi är den enda skolan med denna inriktning här. Vi delar med oss av våra utlärningsstrategier och utvecklar andra lärarnas kompetens. Detta kan vi göra eftersom våra lärare är experter på området.

– I år har vi många lärarkandidater från Bethlehem University och nu ska också Al Qudsuniversitetet sända kandidater. Utbildningsdepartementet kommer att sända hit lärare för att se och lära.

Salwa Shareef, rektor Jeriko

Salwa Shareef är utbildad sociolog vid Al Qudsuniversitetet och arbetar på SIRA-skolan i Jeriko sedan i mitten av 90-talet. Hon startade som socialarbetare och extralärare för att 1997 bli rektor.

– Jag önskar att vi ska kunna beta av den långa kön av barn som söker till skolan. En annan strävan är att ge de elever som inte är mogna att gå över till kommunala skolor efter 3 år möjligheten att kunna fortsätta på SIRA. Det innebär att vi behöver kunna ta emot också äldre elever.

– Fler visioner är att vi ska kunna utveckla det viktiga arbetet med föräldrarna och att vi i framtiden ser oss som en resursskola för hela skolväsendet.