Om SIRA

Stöd till barn med inlärningssvårigheter

Stiftelsen SIRA driver två skolor i Palestina för omkring 140 barn med inlärningssvårigheter. Skolorna finns i Betlehem och Jeriko. De ger specialundervisning för barn 6–10 år. SIRA-skolorna är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på. Skolverksamheten startade 1992 i Betlehem och 1994 i Jeriko.

SIRA är den engelska förkortningen av Swedish International Relief Association. Det registrerade namnet i Sverige är Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete – SIRA, i dagligt tal ”Stiftelsen SIRA”.

Fokus på inneboende förmågor

I Palestina är det nio års skolplikt med start det år barnet fyller sex år. Klasserna i de allmänna skolorna är stora, ofta med cirka 35 elever, och för barn i behov av extra stöd finns sällan resurser som motsvarar barnens behov. SIRA-skolorna är väl anpassade för elever med inlärningssvårigheter. Med små klasser, ca 10-12 elever i varje, och med kvalificerade lärare i varje klass, kan barnen få det stöd de behöver.

Lärarna utgår ifrån att varje elev har en mångfald av inneboende förmågor. De ser det som sin uppgift att upptäcka och utveckla dessa förmågor och stärka elevernas självförtroende. För alla elever görs individuella planer utifrån deras behov.

Skolorna är öppna för pojkar och flickor med olika religiös tillhörighet och från alla samhällsgrupper. Efter ett till tre år slussas eleverna vidare till ordinarie skolor med fortsatt uppföljning från SIRA under minst två år. Då har de med sig goda baskunskaper, stärkt självkänsla och förmåga att hantera sina svårigheter att lära.

Skolornas mål är också att hjälpa eleverna att bli aktiva och goda medborgare. Det finns väntelistor eftersom den utbildning skolorna erbjuder är väldigt efterfrågad av såväl föräldrar som andra skolor.

Verksamheten genomsyras av den kristna grundtanken om allas lika värde och vill bidra till arbetet för fred och samförstånd mellan människor.

Samarbete med föräldrar

SIRA-skolorna har ett intensivt samarbete med föräldrarna och utbildar dem så att de bättre kan hjälpa sina barn och förstå deras svårigheter. Under senare år har återkommande kurser arrangerats i specialpedagogik för såväl egna lärare som andra skolors lärare.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. Ideella krafter från den svenska styrelsen biträder skolorna administrativt när det är möjligt att besöka Västbanken.

SIRA:s verksamhet har ett mycket gott anseende i samhället och har blivit en efterfrågad resurs även för kringliggande skolor. SIRA möts med stor respekt av den palestinska myndigheten som ser värdet av den hjälp barn med inlärningssvårigheter kan få för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Flera universitet har valt SIRA skolorna som praktikplatser till sina lärarstudenter.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom medel från enskilda givare, bidragsorganisationer, kyrkor och frivilligorganisationer i Sverige och Palestina samt genom terminsavgifter. SIRA står under tillsyn av föreningen Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att insamlade medel når sitt ändamål.

Besök gärna vår Facebooksida för information om vår verksamhet!