Om SIRA

Stöd till barn med inlärningssvårigheter

SIRA är en svensk stiftelse som sedan 1992 driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

I Palestina är det nio års skolplikt med start det år barnet fyller sex år. Klasserna i de allmänna skolorna är stora, ofta med cirka 35 elever, och för barn i behov av extra stöd finns sällan resurser som motsvarar barnens behov. SIRA-skolorna är väl anpassade för elever med inlärningssvårigheter. Med små klasser, ca 10-12 elever i varje, och med kvalificerade lärare i varje klass, kan barnen få det stöd de behöver.

Lärarna utgår ifrån att varje elev har en mångfald av inneboende förmågor. De ser det som sin uppgift att upptäcka och utveckla dessa förmågor och stärka elevernas självförtroende. För alla elever görs individuella planer utifrån deras behov.

Skolorna är öppna för pojkar och flickor med olika religiös tillhörighet och från alla samhällsgrupper. Efter ett till tre år slussas eleverna vidare till ordinarie skolor med fortsatt uppföljning från SIRA under minst två år. Då har de med sig goda baskunskaper, stärkt självkänsla och förmåga att hantera sina svårigheter att lära.

Skolornas mål är också att hjälpa eleverna att bli aktiva och goda medborgare. Det finns väntelistor eftersom den utbildning skolorna erbjuder är väldigt efterfrågad av såväl föräldrar som andra skolor.

Verksamheten genomsyras av den kristna grundtanken om allas lika värde och vill bidra till arbetet för fred och samförstånd mellan människor.

Samarbete

SIRA-skolorna har ett intensivt samarbete med föräldrarna och utbildar dem så att de bättre kan hjälpa sina barn och förstå deras svårigheter. Under senare år har återkommande kurser arrangerats i specialpedagogik för såväl egna lärare som andra skolors lärare.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. Ideella krafter från den svenska styrelsen biträder skolorna administrativt. i tremånadersintervall när det är möjligt att resa till området. 2020 och 2021 har pandemin förhindrat detta.

SIRA:s verksamhet har ett mycket gott anseende i samhället och har blivit en efterfrågad resurs även för kringliggande skolor. SIRA möts med stor respekt av den palestinska myndigheten som ser värdet av den hjälp barn med inlärningssvårigheter kan få för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Flera universitet har valt SIRA skolorna som praktikplatser till sina lärarstudenter.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom medel från enskilda givare, bidragsorganisationer, kyrkor och frivilligorganisationer i Sverige och Palestina samt genom terminsavgifter. SIRA står under tillsyn av föreningen Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att insamlade medel når sitt ändamål. Generellt skickas 98 procent direkt till elevernas utbildning.

Besök gärna vår Facebooksida för information om vår verksamhet!