Lärande (e)lever

Frukter var tema på dagens engelsklektion. Undervisningen innehåller tre nivåer En grupp elever klarar att måla frukter, en annan att para ihop, en tredje att skriva. Några ligger på golvet, andra sitter i sina bänkar. Arbetet fortskrider enligt det tvåveckors planeringsschema som alla pedagoger använder sig av. Där ska mål för arbetet finnas med, en plan för lektionernas innehåll, metoder och arbetssätt på tre nivåer och en utvärdering av arbetet.

Allt arbete med elever med inlärningssvårigheter ställer höga krav på pedagogerna.

Det behövs många olika strategier för att nå fram till eleverna och för att lärande ska komma till stånd.

Även pedagogernas lärande lever. Det kan Sirastyrelsens utbildningsutskott konstatera efter besök i skolornas alla klasser och efter samtal med rektorer och alla lärare. Så spännande att få ta del av lärarnas reflektioner kring det egna lärandet. Så glädjande att resultatet av workshops och handledning samstämmigt kan sammanfattas i en känsla av större trygghet i lärarrollen och tacksamhet över att den pedagogiska verktygslådan har fyllts på med en rad nya strategier för lärande.

De sitter på marken i den enda skuggan på den 40-gradiga skolgården. De minsta ska lära sig bokstäver och ljud. Kholoud visar den skrivna bokstaven och genom att ljuda visar hon hur den låter samtidigt som hon gör bokstavens speciella handtecken. Alla får klappa och ljuda och till sist skickas trumman runt så alla får testa själv. Jättesvårt för några, men koncentration och entusiasm!
Matematik med den nya interaktiva skärmen som hjälpmedel. Elevernas lust att lära har ökat påtagligt med den nya tekniken. Fullt fokus och ” lärglädje”!
Ett 30-tal föräldrar sitter samlade och väntar på att Dr. Ruba Daas från Hebrew University ska inleda dagens workshop. Det är fredag, så många är lediga från jobbet och har lyckats göra sig fria på förmiddagen. Skolorna betonar att föräldrarna är en viktig resurs i barnens lärande och att täta föräldrakontakter och föräldrautbildning är viktiga strategier för att barnen ska lyckas. Dr. Ruba betonar vikten av att föräldrarnas bild av barnet och lärarens bild av barnet närmar sig varandra och blir samstämmiga. I den samstämmigheten kan arbetet börja!
Kholouds dockor, som hjälper eleverna att glömma sin talängslan så att de vågar prata och agera.

Text: Eva Berggren-Lindblom

Foto: Annika Eclund och Gunnar Falkeby