Bli månadsgivare

Du kan stödja SIRA genom regelbunden överföring från eget bankkonto till SIRA:s särskilda givarkonto. En sådan stående överföring kan du själv lägga upp i internetbank eller så ber du ditt bankkontor ordna det. Beloppet kan ändras när du själv begär det och likaså kan överföringen pausas eller stoppas. I meddelanderutan skriver du ditt namn. (Vi kan inte erbjuda autogiro eftersom det kräver en administrativ uppföljning som stiftelsen inte har resurser till – allt arbete i Sverige utförs ideellt.)

Mejla ekonomi@sira.se för att få uppgift om givarkontot för att lägga upp en regelbunden överföring.

Irene Tynnemark

Lärande (e)lever

Frukter var tema på dagens engelsklektion. Undervisningen innehåller tre nivåer En grupp elever klarar att måla frukter, en annan att para ihop, en tredje att skriva. Några ligger på golvet, andra sitter i sina bänkar. Arbetet fortskrider enligt det tvåveckors planeringsschema som alla pedagoger använder sig av. Där ska mål för arbetet finnas med, en plan för lektionernas innehåll, metoder och arbetssätt på tre nivåer och en utvärdering av arbetet.

Allt arbete med elever med inlärningssvårigheter ställer höga krav på pedagogerna.

Det behövs många olika strategier för att nå fram till eleverna och för att lärande ska komma till stånd.

Även pedagogernas lärande lever. Det kan Sirastyrelsens utbildningsutskott konstatera efter besök i skolornas alla klasser och efter samtal med rektorer och alla lärare. Så spännande att få ta del av lärarnas reflektioner kring det egna lärandet. Så glädjande att resultatet av workshops och handledning samstämmigt kan sammanfattas i en känsla av större trygghet i lärarrollen och tacksamhet över att den pedagogiska verktygslådan har fyllts på med en rad nya strategier för lärande.

De sitter på marken i den enda skuggan på den 40-gradiga skolgården. De minsta ska lära sig bokstäver och ljud. Kholoud visar den skrivna bokstaven och genom att ljuda visar hon hur den låter samtidigt som hon gör bokstavens speciella handtecken. Alla får klappa och ljuda och till sist skickas trumman runt så alla får testa själv. Jättesvårt för några, men koncentration och entusiasm!
Matematik med den nya interaktiva skärmen som hjälpmedel. Elevernas lust att lära har ökat påtagligt med den nya tekniken. Fullt fokus och ” lärglädje”!
Ett 30-tal föräldrar sitter samlade och väntar på att Dr. Ruba Daas från Hebrew University ska inleda dagens workshop. Det är fredag, så många är lediga från jobbet och har lyckats göra sig fria på förmiddagen. Skolorna betonar att föräldrarna är en viktig resurs i barnens lärande och att täta föräldrakontakter och föräldrautbildning är viktiga strategier för att barnen ska lyckas. Dr. Ruba betonar vikten av att föräldrarnas bild av barnet och lärarens bild av barnet närmar sig varandra och blir samstämmiga. I den samstämmigheten kan arbetet börja!
Kholouds dockor, som hjälper eleverna att glömma sin talängslan så att de vågar prata och agera.

Text: Eva Berggren-Lindblom

Foto: Annika Eclund och Gunnar Falkeby

En rolig dag i Betlehem

Vilken rolig dag det blev när SIRA-skolan i Betlehem fick besök från ”Bible College Organisation i Betlehem”.

En grupp från organisationen besökte skolan i två timmar och med hjälp av dans, sång, hopp och lek fångade de verkligen elevernas intresse. Eleverna fick också se en teaterföreställning med ett tydligt budskap om vikten av samarbete, kärlek och acceptans. Den handlade om två vänner från samma by, Saiid och Fareed, med både likheter och olikheter i sin karaktär. Vänskapsbandet var starkt. De visste att de, trots sina olikheter, inte kunde leva utan varandra och att deras olikheter snarare kompletterade än skiljde dem åt. Saiid och Fareeds relation var ett exempel på att acceptans för och av varandras olikheter kan få alla att växa.

Eleverna var mycket engagerade och tyckte om föreställningen. De stärktes i upplevelsen att SIRA-skolan är en bra plats att vara på, tycka om och lära sig saker i. Detta är speciellt viktigt för elever med inlärningssvårigheter. Samarbete samt kärlek och acceptans gentemot varandra är ideal som SIRA jobbar hårt för att förmedla i både teori och praktik.

Text: Nadira Saed och Amal Handal

Foto Lana: Mary Hawash

Översättning: Ingegerd Frick

Pappor på utbildning

Hur ska jag hjälpa mitt barn? Den frågan stod i fokus när SIRA-skolan i Jeriko anordnade en föräldrautbildning för enbart fäder.

Detta är unikt eftersom det i det arabiska samhället vanligtvis inte är papporna som tar ansvar för barnens skolgång och hälsa. Men jag som rektor vill ändra på detta och genom mitt arbete med mammor och lokalsamhället beslutade jag att utmana och bevisa att pappor också är kapabla att ta hand om sina barn. Jag förklarade hur viktigt det är med deras närvaro och samarbete för att utveckla barnens respekt, känslomässiga utveckling och uppförande.

Vi ordnade en workshop med hjälp av dr Khitam Edelbi och tolv pappor deltog. Ytterligare fyra var anmälda men deras chefer gav dem inte ledigt för att deltaga. Det var en innehållsrik dag varvad med både teori och praktik. Deltagarna var överens om att de lärt sig nya metoder för att hjälpa sina barn med skolarbete och att de fått en ny förståelse för sina barns svårigheter. De fick genom praktiska övningar insikt i hur viktigt det är med förståelse, samarbete, tålamod, kommunikation, motivation och kärlek. Tålamodsprövande var det när deltagarna tillsammans skulle pussla ihop 500 små bitar.

Inför utbildningsdagen var jag orolig för hur det skulle gå. Både mina kollegor och vänner var skeptiska. De gav mig till och med rådet att ställa in utbildningen. I stället förklarade jag att denna workshop kan ge fäderna verktyg för att i små steg vara med och förändra samhället. Papporna behöver stöd och råd och de kunde knappt vänta på att dagen skulle börja för att de skulle få chans att bevisa sin kärlek och omsorg om sina barn. De var också tacksamma för att SIRA intresserade sig för och räknade med dem.

Text: Salwa Shareef
Foto: Salwa Shareef / Kholoud Abdel Salam